Content marketing - PisanieTekstu

Co to jest content marketing i dlaczego warto z niego korzystać?

Tradycyjny marketing z minuty na minutę staje się coraz mniej skuteczny. Aby dopasować się do nowych trendów i wzmocnić swoją obecność cyfrową, marki ze wszystkich branż stosują taktykę content marketingu. Chcesz dowiedzieć się dlaczego content marketing jest kluczową metodą rozwoju dla Twojej firmy? Jeśli tak, zapraszamy do lektury!

Co to jest guest blogging i czy warto z niego korzystać?

Guest blog­ging jest zagad­nie­niem, któ­rym inte­re­sują się osoby mające już pewne doświad­cze­nie w blo­go­wa­niu. Dodat­kowo, są wyspe­cja­li­zo­wane w okre­ślo­nej tema­tyce. Na domiar tego szu­kają spo­so­bów na pozy­cjo­no­wa­nie, np. swo­jej marki lub poszerzenie zasięgu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Tak naprawdę suk­ces wpi­sów gościn­nych jest zależny od celu bizne­so­wego, który chcemy zre­ali­zo­wać. Jeśli chcemy przeprowadzić zało­żony plan, który […]