Guest blog­ging jest zagad­nie­niem, któ­rym inte­re­sują się osoby mające już pewne doświad­cze­nie w blo­go­wa­niu. Dodat­kowo, są wyspe­cja­li­zo­wane w okre­ślo­nej tema­tyce. Na domiar tego szu­kają spo­so­bów na pozy­cjo­no­wa­nie, np. swo­jej marki lub poszerzenie zasięgu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Tak naprawdę suk­ces wpi­sów gościn­nych jest zależny od celu bizne­so­wego, który chcemy zre­ali­zo­wać. Jeśli chcemy przeprowadzić zało­żony plan, który zwią­zany jest z powyż­szym zagad­nie­niem, warto dowie­dzieć się, o czym należy pamię­tać, a czego lepiej uni­kać przy współ­pracy z innymi blo­ge­rami oraz co możemy dzięki temu zyskać.

Jakie są zalety gościn­nego blo­go­wa­nia?

Na pewno należy wspo­mnieć, że blo­go­wa­nie przy współ­pracy z innymi to nie jest bułka z masłem. Taka ope­ra­cja bizne­sowa, cho­ciaż korzystna, może oka­zać się nieco stre­su­jąca i pra­co­ch­łonna. Ponadto należy pamię­tać, że blo­gera, który chęt­nie nawiąże z nami kon­takt w tej spra­wie, trzeba zna­leźć. W Pol­sce na­dal poku­tuje nie­stety przekonanie, że taka forma wpi­sów blo­go­wych jest stratą czasu.

Z tego powodu warto poznać powody, dla któ­rych wska­zane jest roz­wa­żyć ten model pozy­cjo­no­wa­nia naszego wize­runku w sieci:

 • zdo­by­cie war­to­ścio­wych lin­ków, które pro­wa­dzą do Two­jej strony;
 • budo­wa­nie odpo­wied­niego wize­runku w sieci spo­łecz­no­ścio­wej;
 • zyska­nie pozy­cji eks­perta w swo­jej dzie­dzi­nie;
 • wzrost zaufa­nia wśród inter­nau­tów;
 • więk­sza liczba propozy­cji współ­pracy.

O czym pamię­tać, a czego lepiej uni­kać podczas tworzenia wpisów gościnnych?

Przy two­rze­niu wpi­sów gościn­nych należy pamię­tać o war­to­ści, którą chcemy przekazać czy­tel­ni­kom. Tekst powi­nien być atrakcyjny i napisany na temat. Dodatkowo, dobrze jest zna­leźć jak naj­lep­sze miej­sce w sieci pod wzglę­dem kon­wer­sji użyt­kow­ni­ków i pozy­cji w wyszu­ki­warce.

Ponadto lepiej dopil­no­wać, żeby Twój artykuł został odpo­wied­nio wypro­mo­wany, np. w social mediach, za pomocą wartościowego linka. Jest to cenna uwaga, dzięki któ­rej możesz odnieść podobną korzyść, zamiast pako­wa­nia budżetu w reklamę.

Jeśli jesz­cze nie zapo­zna­łeś się z zasa­dami SEO, możesz nie wie­dzieć, że należy umieścić jeden link wycho­dzący, ewen­tu­al­nie dwa, w miej­scu publi­ka­cji Two­jego wpisu. Upy­cha­nie dużej liczby lin­ków wycho­dzących pogar­sza pozy­cjo­no­wa­nie SEO, a inter­nauci czę­sto odbie­rają to jako nachalne dzia­ła­nie. Kolej­nym aspek­tem, którego należy uni­kać, to powie­la­nie tre­ści. Warto zapo­znać się z tym ter­mi­nem, ponie­waż wpływa on na obni­że­nie pozy­cji witryny w wyszu­ki­warce.

Jeśli zało­żysz sobie stra­te­gię, że gościnne blo­go­wa­nie ma być Twoją główną drogą do wzro­stu widocz­no­ści w sieci, szybko zosta­niesz uka­rany. Wyszu­ki­warka Google jest na tyle sprytna, że wychwyci Twoje zamiary i szybko nałoży karę na Twoją markę.

Lista rze­czy, o które warto zadbać przy współpracy z innymi twórcami treści

Two­rząc stra­te­gię biznesu, musisz okre­ślić jej cel. Tak samo jest w przy­padku gościnnego blogowania. Musisz wie­dzieć, czy chcesz wzbogacić port­fo­lio, zwięk­szyć wia­ry­god­ność wśród odbior­ców, zwięk­szyć ruch na stro­nie czy posze­rzyć kon­takty w swo­jej branży. Jeśli masz za sobą ten etap, łatwiej będzie Ci zadbać o dal­sze i nie mniej ważne detale, takie jak:

 • prze­na­li­zo­wa­nie dzia­łal­no­ści blo­gera, zapo­zna­nie się z nim;
 • pozo­sta­wie­nie komen­ta­rza, aby zostać zapa­mię­ta­nym, zanim zosta­nie wysłane pyta­nie o współ­pracę. Blo­ge­rzy dostają codzien­nie mnó­stwo pytań od internautów, więc warto dać się poznać wcze­śniej;
 • przyj­rze­nie się wpi­som i prze­my­śle­nie chwy­tli­wego tematu;
 • wypi­sa­nie korzy­ści, dzięki któ­rym współ­praca może być war­to­ściowa;
 • w wyniku nawią­za­nia kon­taktu z zain­te­re­so­waną osobą, uni­ka­nie błę­dów.

Lista błę­dów przy two­rze­niu wpi­sów gościnnych

W przy­padku, gdy Twój cel współ­pracy z innym twórcą strony, jest nie­ja­sny, pocią­gnie to za sobą kilka błę­dów, które praw­do­po­dob­nie popeł­nisz. Warto się z nimi zapo­znać, oto one:

 • pisa­nie do nie­wła­ści­wej osoby i brak kon­taktu zwrot­nego;
 • brak poświę­ce­nia czasu na przyj­rze­nie się wła­ści­wym blo­gom;
 • brak dobrego pomy­słu na wpis, brak wizji;
 • nie­wy­ko­rzy­sta­nie wszyst­kich moż­li­wo­ści pre­zen­ta­cji swo­jej osoby.

Czy warto anga­żo­wać się w guest blogging?

Odpo­wiedź brzmi: to zależy. Jeśli zasto­su­jemy się do wszyst­kich wska­zó­wek, będziemy pamię­tać, czego pil­no­wać przy współ­pracy oraz czego uni­kać. Może oka­zać się to wtedy opła­calnym przed­się­wzię­ciem. Dzięki niemu odno­tu­jemy wzrost pozycjonowania witryny, zaan­ga­żo­wa­nie spo­łecz­no­ści, więk­szą wia­ry­god­ność wśród inter­nau­tów. Jed­nak, jeśli chcemy poświę­cać czas, aby wypozycjonować stronę tylko za pomocą takiego profilu działalności, przyniesie to odwrotny skutek. Nasza witryna może zostać usunięta z wyników wyszukiwania.

Pod­su­mo­wa­nie

 1. Guest blog­ging polega na umiesz­cza­niu wpi­sów na blo­gach innych osób.
 2. Współ­pra­ca z innymi blo­ge­rami ma zalety, ale należy prze­strze­gać reguł, aby zrealizować zało­żony cel.
 3. Należy wziąć pod uwagę listę błę­dów, które łatwo można popeł­nić.
 4. Aspekt opła­cal­no­ści anga­żo­wa­nia się w taką dzia­łal­ność jest zależny od podej­ścia do współ­pracy. Naj­le­piej roz­pi­sać sobie plan, tak jak przy two­rze­niu stra­te­gii biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *